Hải Sản Tươi Sống

Hải Sản Tươi Sống

Ngao Trắng

20,000

Hải Sản Tươi Sống

Ngoa Hoa

150,000

Hải Sản Tươi Sống

Bê Bề Nhỏ

300,000

Hải Sản Tươi Sống

Bề Bề To

350,000

Hải Sản Tươi Sống

Tu Hài

450,000
hải sản khô Hà Như